VII NADNOTECKI RAJD MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH "STARE SKRZYDŁO"

...............................................................................................


REGULAMIN:

1. Termin i miejsce :

- TERMIN : 10 CZERWCA 2017
- MIEJSCE : Stopień piętrzący na rzece Łobzonka w Osieku Nad Notecią (GPS)
- START : godzina 10:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:00 do 9:30 na miejscu imprezy)

2. Cele imprezy:

- propagowanie interesujących pod względem historycznym i krajobrazowym miejsc z terenu gminy Wyrzysk
- aktywizacja środowiska posiadaczy motocykli zabytkowych
- krzewienie idei restaurowania pojazdów zabytkowych, zwłaszcza reprezentujących polską myśl techniczną
- popularyzacja krajowej turystyki motocyklowej

3. Zasady uczestnictwa w Rajdzie:

- Każdy ma prawo do przebywania na terenie imprezy.
- Uczestnikiem Rajdu są osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające Prawo Jazdy Kat. A (nie dotyczy osób przybyłych jednośladami o pojemności mniejszej niż 50cc)
c) posiadające pojazdy jednośladowe (także z wózkiem bocznym) wyprodukowane do roku 1989 włącznie
(decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego), z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem.
Dopuszcza się udział pojazdów zabytkowych po różnych odbudowach.
Dopuszcza się udział jednośladów o pojemności poniżej 50cc.
d) posiadające pojazdy jednośladowe wyprodukowane po roku 1989 , które mają prawo do udziału w Rajdzie
w KLASIE OPEN (bez klasyfikacji medalowej)
e) AMAZONKI - WJAZD GRATIS

- Uczestnik Rajdu ma prawo do udziału w konkursach dodatkowych (wyłączając KLASĘ OPEN).
- Uczestnikowi Rajdu przysługuje: 1 posiłek, 1 upominek.
- Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
- Wzięcie udziału w Rajdzie jest tożsame z wyrażeniem zgody na nieodpłatne zamieszczanie i przetwarzanie zdjęć (wizerunku swojej osoby i pojazdu) wykonanych podczas Rajdu.
- Podczas "PARADY SKRZYDEŁ" pojazdów biorących udział w Rajdzie, uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie
wykonywać polecenia osób organizujących i prowadzących kolumnę.
- Uczestnicy i osoby nie będące zarejestrowanymi uczestnikami VII Nadnoteckiego Rajdu Motocykli Zabytkowych
"Stare Skrzydło" biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność
i w razie wypadku nie będą rościć pretensji finansowych do organizatora.
- Na terenie Rajdu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza te
dotyczące zasad poruszania się pojazdów mechanicznych i ochrony miejsc krajobrazowych.

4. Klasa Open:

Organizator przewiduje rejestracje motocykli powyżej 1989 roku.
Uczestnika Klasy Open dotyczą wszystkie prawa niniejszego regulaminu.
WAŻNE !!! Nie bierze się jej pod uwagę w klasyfikacji medalowej.

5. Postanowienia ogólne:

- Rejestracja telefoniczna - możliwa do 1 czerwca 2017 (osoby niezarejestrowane także mają możliwiość uczestnictwa w rajdzie).
- Rejestrować się można telefonicznie.
- Zakazuje się wjazdu na teren Rajdu jakichkolwiek pojazdów niezwiązanych z tematyką imprezy.
- Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
- Osoby zainteresowane noclegiem - prosimy o kontakt z organizatorem
( tel. 507731774 )

- Lista baz noclegowych

- POLE NAMIOTOWE - GRATIS

CZAS PRZEJAZDU TRASY RAJDU NIE JEST BRANY POD UWAGĘ !!!

Celem zawodników jest wyjechanie na trasę i wykonanie określonych czynności przewidzianych
przez organizatora - w tym wypadku jest to przejechanie trasy od startu do mety
wg mapy oraz wykonanie zadań, które czekają na uczestnika na trasie rajdu.

Każdy z uczestników otrzyma:

- itiner
- arkusz zadań
- pamiątke z Rajdu

Oprócz Rajdu, zorganizowane zostaną konkurencje dodatkowe, w których będą przyznawane miejsca od 1 do 3
w tym KONKURS NA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE. Liczy sie pomysłowość :-)

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Rajd ODBYWA SIĘ W DUCHU FAIR PLAY.
Trasę należy pokonać w taki sposób, aby przejechać trasę i mieć z tego satysfakcję i dobrą zabawę.

Bez względu na charakter drogi , uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się
do przepisów ruchu drogowego.

................................................................................................................